Projekt Rozwój P.U. Ża-Ba” jest finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa XIII, REACT-EU DLA ŁÓDZKIEGO, działanie XIII.1 REACT-EU dla przedsiębiorstw).

Wartość ogółem projektu wynosi 441 237,73 zł

Kwota wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 358 729,86 zł

Kwota dofinansowania projektu wynosi 300 000,00 zł

Głównym celem projektu jest rozwój obecnie najbardziej dochodowej części przedsiębiorstwa, w szczególności umożliwienie realizacji większej ilości prac tym samym nakładem sił, a przez to pokonane negatywnych skutków pandemii COVID19, które dotknęły firmę. Projekt ma na celu również optymalizację kosztów prowadzenia działalności gospodarczej poprzez inwestycję w OZE (panele fotowoltaiczne – instalacja produkująca energię elektryczną wyłącznie na potrzeby Wnioskodawcy).

Celem projektu jest również umożliwienie uzyskania przewagi nad firmami o podobnym profilu, pełne wykorzystanie swoich możliwości usługowych, potencjału kadrowego, a przez to pokonanie niekorzystnej sytuacji finansowej, w której znalazła się firma w wyniku panującej pandemii COVID19 i odbudowanie poziomu osiąganych w przeszłości przychodów. Zdiagnozowano popyt na szybkie naprawy siłowników, przez co projekt pozwala na zdobycie nowych kontrahentów.

 

Realizacja projektu przyczyni się do:

  • powrotu do poziomu przychodów z okresu sprzed pandemii COVID-19,
  • pozyskania nowych klientów na nowym rynku,
  • do stopniowego wzrostu rozpoznawalności firmy, chcącej odbudować swój potencjał ekonomiczny podupadły spowolnieniem gospodarczym jakie dotknęło rynek w ujęciu globalnym.

 

Osiągnięcie postawionych celów nastąpi poprzez realizację wszystkich zdań zapisanych w projekcie.

Grupą docelową projektu stanowią przede wszystkim MŚP działający w obszarze ogólnobudowlanym. Realizując podwykonawstwo dla przedmiotowych firm stwierdzono duże zainteresowanie szybkimi naprawami, a ze względu na pandemię Covid19 ograniczeniem ilości osób uczestniczących w naprawach. Grupę docelową będą stanowiły również przedsiębiorstwa, zakłady pracy, koncerny międzynarodowe posiadające linie produkcyjne w Polsce oparte o maszyny i urządzenia wysokospecjalistyczne – wymagające serwisowania i napraw oraz przedsiębiorstwa (głównie budowlane, energetyczne), które w swoim parku maszynowym nie posiadają możliwości samodzielnej naprawy maszyn i dokonującej zlecenia tej usługi na zewnątrz.

Przedmiotem projektu jest zakup wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych określonych w budżecie, służących do zniwelowania negatywnych skutków w przedsiębiorstwie oraz w efekcie przebranżowienia w postaci wprowadzenia dwóch nowych usług. W ramach przedsięwzięcia realizowane będą zakupy innowacyjnych środków trwałych, wykorzystujące najnowszą technologię mającą na celu ograniczenie szkodliwego działania na atmosferę oraz znacznie obniżoną zdolność generowania hałasu. Wybór urządzeń produkcyjnych nastąpi oparciu o zasadę uzyskania jak najmniejszego zużycia energii, przy jednoczesnym uzyskaniu oczekiwanych parametrów produkcyjnych.

Realizacja projektu będzie przeciwdziałać niekorzystnym skutkom pandemii COVID-19, która wpływa na działalność P.U. ŻA-BA. Realizacja projektu z wykorzystaniem finansowania zewnętrznego doprowadzi do dywersyfikacji działalności gospodarczej przedsiębiorstwa i umożliwi pozyskanie nowego źródła dochodu  po pandemii COVID19.

Projekt zakłada również zakup paneli fotowoltaicznych (instalacja o mocy 16,5 kWp), z których produkcja energii elektrycznej wykorzystywana byłaby na potrzeby własnej działalności gospodarczej. Inwestycja w Odnawialne Źródło Energii przyczyni się do ochrony zasobów naturalnych Ziemi, jednocześnie nadając ekologiczny wymiar prowadzonej produkcji i wpisanie się w założenia Strategii Europa 2020 Komisji Europejskiej wspierającej inicjatywę mającą na celu wspomożenie uniezależnienia wzrostu gospodarczego od wykorzystania zasobów, poprzez dekarbonizację gospodarki, zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, modernizację sektora transportu i wspieranie efektywności energetycznej.

Inwestycje w alternatywne źródła energii elektrycznej mają nie tylko wymiar ekonomiczny (np. obniżenie kosztów za energię elektryczną w firmie), ale również społeczno-środowiskowy. OZE zapewnia bowiem zmniejszenie degradacji środowiska naturalnego poprzez ograniczenie o ok. 12 t emisji CO2 do atmosfery, co ma bezpośredni wpływ na ograniczenie zanieczyszczenia atmosfery i rozwoju efektu cieplarnianego oraz powstawania kwaśnych deszczy. Zatem efekt gospodarczy, w postaci utrzymania działalności przedsiębiorstwa w czasie pandemii COVID19 i odrobienie utraconych obrotów firmy, osiągnięty poprzez zakupy energooszczędnych narzędzi/maszyn oraz instalacji OZE będzie miał również pozytywny wpływ na środowisko naturalne.