Projekt „Przezwyciężenie ekonomicznych skutków pandemii COVID-19 w P.U. ŻA-BA poprzez wprowadzenie nowych usług i zdobycie rynków zbytujest finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa II, Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, działanie II.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP, poddziałanie II.3.1 Innowacje w MŚP.

Wartość ogółem projektu wynosi 1 423 972,00 zł

Kwota wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 1 176 400,00 zł

Kwota dofinansowania projektu wynosi 999 940,00 zł

Głównym celem projektu jest zmiana profilu przedsiębiorstwa na bazie dotychczas zdobytych doświadczeń w branży ogólnobudowlanej i wprowadzenie do oferty nowych produktów, a przez to pokonanie negatywnych skutków pandemii COVID19, które dotknęły firmę. Projekt ma na celu również:

 • optymalizację kosztów prowadzenia działalności gospodarczej poprzez inwestycję w OZE,
 • umożliwienie uzyskania przewagi nad firmami o podobnym profilu,
 • pełne wykorzystanie swoich możliwości wytwórczych, potencjału kadrowego,
 • odbudowanie poziomu osiąganych w przeszłości przychodów.

Grupę docelową projektu stanowią:

 • MŚP działający w obszarze ogólnobudowlanym.
 • inne przedsiębiorstwa,
 • zakłady pracy,
 • klienci indywidualni tj. osoby fizyczne, zgłaszające się z naprawami drobnego sprzętu – wymagającego wykonania odkuwki, frezowania czy też tłoczenia części, a także zamawiający drobniejsze konstrukcje stalowe np. ogrodzenia,
 • koncerny międzynarodowe posiadające linie produkcyjne w Polsce oparte o maszyny i urządzenia wysokospecjalistyczne, wymagające serwisowania i napraw,
 • przedsiębiorstwa (głównie budowlane, energetyczne), które w swoim parku maszynowym nie posiadają centrów obróbczych metali lub posiadają urządzenia charakteryzujące się dużo mniejszym stopniem zaawansowania technologicznego niż urządzenia zaplanowane do zakupu w ramach niniejszego projektu, a przez to nieposiadające możliwości samodzielnej naprawy maszyn i dokonującej zlecenia tej usługi na zewnątrz.

Przedmiotem projektu jest zakup wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych określonych w budżecie, służących do zniwelowania negatywnych skutków w przedsiębiorstwie oraz w efekcie przebranżowienia w postaci wprowadzenia dwóch nowych usług.

Realizacja projektu będzie przeciwdziałać niekorzystnym skutkom pandemii COVID-19, która wpływa na działalność P.U. ŻA-BA. Realizacja projektu umożliwi zdywersyfikowanie źródeł przychodów m.in. poprzez wprowadzenie nowych, kompleksowych usług, w miejsce tych, na których popyt wykazuje tendencję spadkową (m.in. najem ładowarek, naprawy).

Ponadto nastąpi doposażenie firmy w niezbędne oprogramowanie do projektowania CNC.  Projekt zakłada też inwestycję w oprogramowanie specjalistyczne do tworzenia projektów oraz przetwarzania na potrzeby CNC z postprocesorem połączonym z obrabiarką. Układ taki spowoduje, że na podstawie wymiany informacji, tworzony projekt w oprogramowaniu będzie na bieżąco kojarzony z możliwościami obrabiarki. Program będzie sygnalizował przekroczenie parametrów pracy maszyny lub niemożność zastosowania zabiegu obróbkowego, jeśli kinematyka maszyny na to nie będzie pozwalała, w przypadku nieprawidłowości – podpowie pracownikowi, co należy zmienić (TIK).

Powyższe pozwoli uzupełnić portfolio usługowe przedsiębiorstwa o dwie nowatorskie usługi odpowiadające zapotrzebowaniu rynkowemu, polegające na:

 1. Usłudze cięcia, skrawania, obróbki tokarsko-frezarskiej wykorzystywanej do tworzenia nowych, precyzyjnych elementów/części wykorzystywanych m.in. do budowy specjalistycznych (nieseryjnych) maszyn i urządzeń, taśm produkcyjnych oraz produkcji części zamiennych do ww., a także toczenie elementów „gabarytowych”,
 2. Usłudze gięcia i spawania konstrukcji stalowych szeroko wykorzystywanych na rynku ogólnobudowlanym przy budowie hal produkcyjnych, hal magazynowanych, centrów logistycznych oraz innych lekkich konstrukcji budowlanych (m.in. stalowe konstrukcje do budowy hali, magazynów, centrów logistycznych; stalowe bloki fundamentowe pod maszyny przemysłowe; dźwigary; słupy).

Projekt zakłada również zakup paneli fotowoltaicznych (instalacja o mocy 16,5 kWp), z których produkcja energii elektrycznej wykorzystywana byłaby na potrzeby własnej działalności gospodarczej. Inwestycja w Odnawialne Źródło Energii przyczyni się do ochrony zasobów naturalnych Ziemi, jednocześnie nadając ekologiczny wymiar prowadzonej produkcji i wpisanie się w założenia Strategii Europa 2020 Komisji Europejskiej wspierającej inicjatywę mającą na celu wspomożenie uniezależnienia wzrostu gospodarczego od wykorzystania zasobów, poprzez dekarbonizację gospodarki, zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, modernizację sektora transportu i wspieranie efektywności energetycznej.

Inwestycje w alternatywne źródła energii elektrycznej mają nie tylko wymiar ekonomiczny (np. obniżenie kosztów za energię elektryczną w firmie), ale również społeczno-środowiskowy. OZE zapewnia bowiem zmniejszenie degradacji środowiska naturalnego poprzez ograniczenie o ok. 12 t emisji CO2 do atmosfery, co ma bezpośredni wpływ na ograniczenie zanieczyszczenia atmosfery i rozwoju efektu cieplarnianego oraz powstawania kwaśnych deszczy.